Protestantse Gemeente Vlagtwedde

jaarplan 2018-2019

PROTESTANTSE GEMEENTE VLAGTWEDDE
Jaarplan 2018-2019
  
Profiel
 
De Protestantse Gemeente Vlagtwedde is een kleine plattelandsgemeente met ongeveer 150 leden, die zich thuis voelen binnen de PKN. Overeenkomstig de landelijke trend is er sprake van een daling van het aantal actieve leden en daarmee een geringere deelname aan de kerkelijke activiteiten. Gelukkig is er een trouwe, actieve en betrokken kern. Op basis van een jaarlijks opnieuw vast te stellen overeenkomst is ds. Baan op freelance basis werkzaam voor onze gemeente.
 
Vanuit de opdracht die God, door Jezus Christus, aan ons christenen heeft gegeven wil de kerkenraad blijven werken aan een levendige gemeente.
 
Visie
 
Onze gemeente wil zich laten inspireren, leiden, opwekken en vertroosten door het woord van God. Het is goed om samen met andere christenen gestalte te geven aan een gemeente zoals God die bedoeld heeft, waarin voor iedereen plaats is. Een gemeente die haar missionaire taak serieus neemt. Een gemeente waarin de leden liefdevol met elkaar omgaan en ruimte is voor elkaars blijdschap en verdriet. Om al doende elkaar te sterken in geloof en te laten groeien als mens.
 
De kerkenraad heeft een aantal werkvelden bepaald waaraan gewerkt wordt vanuit haar visie.
  
Uitwerking beleidsplan in werkvelden
 
Organisatie
 
Gemeenteleden dienen zich bewust te zijn van het belang van het in stand houden van onze gemeente en de kerkenraad hoopt daarbij op ieders bijdrage aan de organisatie van ons gemeenteleven.
We waarderen het werk van de doeners, we zijn dankbaar voor onze gezonde  financiële huishouding. Er zijn een aantal richtinggevende uitspraken geformuleerd waarin de minimum eisen voor het in stand houden van de organisatie zijn verwoord. Om uitvoering en invulling te kunnen blijven geven aan de richtinggevende uitspraken is er gekozen om vooral gericht te zijn op de meest basale taken. Inbreng van “losse” individuele activiteiten door gemeenteleden wordt als belangrijk beschouwd.
 
Vieringen
 
We informeren elkaar over de liturgische schikkingen in de verschillende periodes van het kerkelijk jaar. We ondersteunen initiatieven van gemeenteleden die een bijzondere dienst willen organiseren. We zijn blij met de wekelijkse vieringen waar we ook nu weer bijna elke zondag een voorganger hebben. Liederen uit het Nieuwe Liedboek worden voor de dienst ingeoefend.
 
Betrokkenheid
 
We zijn een kleine gemeente die activiteiten in en om de zondagse kerkdienst organiseert waarmee een ieder zijn/haar betrokkenheid kan laten blijken De diaken van dienst ontvangt de gemeenteleden voor de dienst. Het voorbedeboek ligt bij de ingang en kan gebruikt worden. Aan het begin van het nieuwe seizoen, voor de startdienst informeren we elk gemeentelid persoonlijk over het nieuwe seizoen en nodigen uit mee te doen. Via Samen 1 informeren we de gemeente over alle activiteiten in onze gemeente en de regio. We willen met kerkenraad en predikant onderzoeken hoe we vanuit onze visie een ieders betrokkenheid blijvend kunnen vormgeven.
 
Pastoraat en Missie
 
De predikant, de kerkenraad en het Pastorale Team geven vorm aan de ontwikkelde structuur. Het Pastorale Team zet het bezoekwerk actief voort en vergadert drie keer per jaar over pastorale onderwerpen onder leiding van de predikant Het organiseren van het groothuisbezoek is onderdeel van de taak van het Pastoraal Team. Ook organiseren zij de ouderenmiddagen. We verlenen graag onze gastvrijheid aan de scholen uit de omgeving wanneer zij een startdienst organiseren.
  
Geloofsverdieping
 
We ontvangen jaarlijks het programmaboekje “Over de Brug” van de PKN kerken in de regio’s Oldambt en Westerwolde. We informeren de gemeenteleden over de activiteiten en stimuleren deelname aan Vorming en Toerusting in de regio.
 
Jeugd- en jongerenpastoraat
 
Voor het jeugd- en jongerenpastoraat wordt gesproken met de Hervormde Gemeente Vlagtwedde over het vorm geven van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het jeugd- en jongerenpastoraat. Van jeugd- en jongerenpastoraat binnen onze gemeente is geen sprake meer. Kindernevendienst is nog slechts incidenteel aan de orde. Om jeugd en jonge gezinnen zoveel mogelijk te blijven betrekken bij onze gemeente worden er jaarlijks enkele jeud- en/of gezinsdiensten georganiseerd. Het EvangelisatiePlatform Onstwedde-Vlagtwedde-Alteveer onderzoekt hoe zij de jeugd betrokken krijgt en houdt bij de kerk en ook daar willen we aan (blijven) deelnemen.
 
Februari 2018
 
 
 
terug

Foto's geplaatst van zondag 14-04-2024
contact
Protestantse Gemeente Vlagtwedde
Vledderkamp 58
Postadres: postbus 59
9540 AB Vlagtwedde 
scriba.pgvlagtwedde@gmail.com 
 
kerkradio
De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via: www.kerkomroep.nl